Για το ΕΣΙ

Σκοπός του είναι η προαγωγή της θεωρίας και εφαρμογή της Στατιστικής. Ειδικότερα: α) Η οργάνωση Συνεδρίων και η καθιέρωση διαγωνισμών για την επιβράβευση νέων στατιστικών για την επίδοσή τους στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, καθώς και με άλλες επιστημονικές δραστηριότητες. β) Η ανάπτυξη και διάδοση της στατιστικής μεθοδολογίας και των εφαρμογών της στις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τη Διοικητική. γ) Η συμβολή στην αναγνώριση της σημασίας της στατιστικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η εδραίωση του κύρους του επαγγέλματος του Στατιστικού, δ) Η προαγωγή της διδασκαλίας της στατιστικής σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως και ε) Η ανταλλαγή και διακίνηση της στατιστικής πληροφορίας σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο.