Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο επιδιώκει την υποβολή επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου οι οποίες να προάγουν τη θεωρία και τις εφαρμογές της Στατιστικής.

Οι κύριες θεματικές ενότητες του 30ου συνεδρίου είναι οι ακόλουθες

 • Αναλυτική των Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Μηχανική Μάθηση-Νευρωνικά Δίκτυα
 • Στατιστική και Διαδίκτυο
 • Αναλογισµός – Ασφαλιστικά Μαθηματικά
 • Αξιοπιστία
 • Βιοστατιστική – Βιοµετρία -Βιοπληροφορική– Ιατρική Στατιστική
 • Διοικητική Κινδύνου
 • Εκπαιδευτική Στατιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Θεωρία Αποφάσεων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Κοινωνική Στατιστική
 • Μαθηματική Στατιστική
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Οικονοµετρία – Οικονομική Στατιστική
 • Περιβαλλοντική Στατιστική
 • Πρόβλεψη – Χρονοσειρές
 • Στατιστική δημοσκοπήσεων – ∆ειγµατοληψία
 • Στατιστική και Δεοντολογία – Διαφάνεια
 • Στοχαστικές ∆ιαδικασίες